นโยบายความเป็นส่วนตัว

samuivanvip.com ตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และมีความมุ่งมั่นที่จะปกป้องความเป็นส่วนตัวของท่านในการเข้าเยี่ยมชมหรือใช้บริการ samuivanvip.com หรือใช้แอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดนโยบายฯ ดังนี้

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมอบสิทธิประโยชน์ต่างๆ แก่ท่าน บริษัทฯ จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ท่านได้ให้ไว้ ข้อมูลที่เก็บอาจประกอบไปด้วยข้อมูลชนิดต่าง ๆ ดังนี้

 • ข้อมูลระบุตัวตน เช่น ชื่อ นามสกุล เพศ วันเกิด
 • ข้อมูลสำหรับการติดต่อสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ บัญชีโซเชียลมีเดีย อีเมล รายละเอียดการสั่งซื้อและชำระเงิน
 • ข้อมูลทางเทคนิคเพื่อดูแลและอำนวยความสะดวกในการบริการ เช่น IP Address Cookie ภาพถ่าย

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อการบริการที่มีประสิทธิภาพและสะดวกที่สุด รวมถึงการมอบสิทธิพิเศษหรือสิทธิประโยชน์ต่างๆ แก่ท่าน บริษัทฯ จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่ออำนวยความสะดวกในการบริการต่างๆ ดังนี้

 • ใช้เป็นข้อมูลเพื่อให้บริการ และรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้า ติดต่อประสานงาน ตอบข้อซักถาม ข้อสงสัยต่างๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และ/หรือการบริการ การรับและส่งพัสดุเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ต่างๆ
 • เพื่อการพัฒนาประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น
 • ข้อมูลในการปรับปรุงผลิตภัณฑ์และการบริการ รายการส่งเสริมการขายต่างๆ รวมทั้งการพัฒนาและส่งเสริมผลิตภัณฑ์และ/หรือการบริการที่มีคุณภาพได้มาตรฐานให้ทันสมัยและดีขึ้น

การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์

ท่านสามารถเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อการสืบค้นข้อมูลรายละเอียดผลิตภัณฑ์ บริการต่างๆ  และช่องทางการจัดจำหน่าย โดยที่ท่านไม่ต้องแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับตัวท่านให้แก่บริษัทฯ บริษัทฯ สามารถดำเนินการปรับปรุงเว็บไซต์และสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ เช่น Facebook, LINE, Instagram, Youtube  ได้อย่างต่อเนื่อง โดยอาจใช้อุปกรณ์ซอฟท์แวร์ ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในด้านพฤติกรรมการสืบค้นข้อมูลของผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมได้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงสื่อต่างๆ ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งข้อมูลที่มีการรวบรวมครอบคลุมถึงวันและเวลาในการเข้าเยี่ยมชม การดูหน้าเพจต่างๆ เวลาที่ใช้ในการเยี่ยมชม ประเภทของการสืบค้น ผู้ให้บริการเครือข่ายและการเข้าเยี่ยมชมทั้งก่อนและหลังการเข้าชมเว็บไซต์ของบริษัทฯ

การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อประโยชน์ในการรักษาความลับและความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บริษัทฯ ได้กำหนดระเบียบภายในบริษัทฯ เพื่อกำหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และเพื่อรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง โดยบริษัทฯ จะใช้มาตรการทางเทคนิคและการบริหารจัดการที่เหมาะสมเพื่อป้องกันและรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เก็บรวบรวม เช่น การใช้มาตรการเรื่องความปลอดภัย (Secure Sockets Layer: SSL) สำหรับการเข้ารหัสข้อมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ต รวมถึงการจำกัดการเข้าถึงข้อมูลของท่าน ไม่ว่าที่จัดเก็บในระบบอินเทอร์เน็ตหรือในรูปแบบเอกสารไว้เฉพาะบุคลากรที่มีความจำเป็นต้องประมวลผล และจัดเก็บในสถานที่ที่มีระบบป้องกันการเข้าถึง โดยจำกัดสิทธิบุคคลในการเข้าถึงข้อมูลได้

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

ในกรณีบริษัทฯ ได้ว่าจ้างหน่วยงานผู้ให้บริการเพื่อให้ดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบุคคลที่สาม เช่น ผู้ให้บริการหรือคู่ค้าที่ให้บริการแก่บริษัทฯ ธุรกิจพันธมิตร หุ้นส่วนทางธุรกิจ เช่น พันธมิตรที่เข้าร่วมรายการโปรแกรมสะสมคะแนนและสิทธิประโยชน์ และบริษัทอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการให้บริการแก่ท่าน ธนาคารและผู้ให้บริการชำระเงิน เช่น บริษัทบัตรเครดิต หรือเดบิต บริษัทฯ ได้กำหนดให้หน่วยงานดังกล่าว เก็บรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยมีการจัดทำข้อตกลงตามนโยบายความปลอดภัยและการปกป้องข้อมูลกับหน่วยงานผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องที่จะไม่นำข้อมูลไปเปิดเผยเพื่อประโยชน์อื่นๆ นอกเหนือจากที่ได้แจ้งข้างต้น

ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เพียงเท่าที่กฎหมายกําหนดไว้หรือเท่าที่จําเป็นสําหรับวัตถุประสงค์ของการเก็บข้อมูลดังกล่าว บริษัทฯ จะลบหรือทําลายข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อเห็นว่าการเก็บข้อมูลนั้นไม่มีความจําเป็นตามจุดประสงค์ที่ได้ระบุไว้

สิทธิในการควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อประโยชน์ในการรักษาความเป็นส่วนตัวของท่าน ท่านมีสิทธิที่จะให้ความยินยอมให้มีการเข้าถึง เปิดเผย เพิกถอน ระงับหรือส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรืออาจเลือกที่จะไม่รับข้อมูลหรือสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ใดๆ จากบริษัทฯ และสามารถเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิกสิทธิ์การอนุญาตเก็บข้อมูล โดยท่านสามารถแสดงความจำนงดังกล่าวเพื่อแจ้งให้บริษัทฯ ได้ทราบผ่านช่องทางบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในกรณีที่ท่านพบว่าบริษัทฯ ใช้ข้อมูลหรือเปิดเผยข้อมูลของท่านไม่เป็นไปตามที่ท่านได้ให้ความยินยอมไว้หรือไม่เป็นการประมวลผลตามที่มีสิทธิตามกฎหมาย ท่านมีสิทธิร้องเรียนต่อคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้

การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกจัดเก็บและดูแลรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด และเป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด จะไม่มีการนำไปเปิดเผยเพื่อประโยชน์อื่นใด นอกเหนือจากที่ได้แจ้งไว้ข้างต้น หากท่านต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลสามารถส่งคำขอของท่านได้ที่ Line ID : 0630939430

samuivanvip.com 39 หมู่ที่ 3 ตำบลตลาดจินดา อำเภอสามพราน จ.นครปฐม

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564

นโยบายความเป็นส่วนตัว

samuivanvip.com ตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และมีความมุ่งมั่นที่จะปกป้องความเป็นส่วนตัวของท่านในการเข้าเยี่ยมชมหรือใช้บริการ samuivanvip.com หรือใช้แอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดนโยบายฯ ดังนี้

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมอบสิทธิประโยชน์ต่างๆ แก่ท่าน บริษัทฯ จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ท่านได้ให้ไว้ ข้อมูลที่เก็บอาจประกอบไปด้วยข้อมูลชนิดต่าง ๆ ดังนี้

 • ข้อมูลระบุตัวตน เช่น ชื่อ นามสกุล เพศ วันเกิด
 • ข้อมูลสำหรับการติดต่อสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ บัญชีโซเชียลมีเดีย อีเมล รายละเอียดการสั่งซื้อและชำระเงิน
 • ข้อมูลทางเทคนิคเพื่อดูแลและอำนวยความสะดวกในการบริการ เช่น IP Address Cookie ภาพถ่าย

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อการบริการที่มีประสิทธิภาพและสะดวกที่สุด รวมถึงการมอบสิทธิพิเศษหรือสิทธิประโยชน์ต่างๆ แก่ท่าน บริษัทฯ จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่ออำนวยความสะดวกในการบริการต่างๆ ดังนี้

 • ใช้เป็นข้อมูลเพื่อให้บริการ และรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้า ติดต่อประสานงาน ตอบข้อซักถาม ข้อสงสัยต่างๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และ/หรือการบริการ การรับและส่งพัสดุเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ต่างๆ
 • เพื่อการพัฒนาประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น
 • ข้อมูลในการปรับปรุงผลิตภัณฑ์และการบริการ รายการส่งเสริมการขายต่างๆ รวมทั้งการพัฒนาและส่งเสริมผลิตภัณฑ์และ/หรือการบริการที่มีคุณภาพได้มาตรฐานให้ทันสมัยและดีขึ้น

การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์

ท่านสามารถเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อการสืบค้นข้อมูลรายละเอียดผลิตภัณฑ์ บริการต่างๆ  และช่องทางการจัดจำหน่าย โดยที่ท่านไม่ต้องแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับตัวท่านให้แก่บริษัทฯ บริษัทฯ สามารถดำเนินการปรับปรุงเว็บไซต์และสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ เช่น Facebook, LINE, Instagram, Youtube  ได้อย่างต่อเนื่อง โดยอาจใช้อุปกรณ์ซอฟท์แวร์ ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในด้านพฤติกรรมการสืบค้นข้อมูลของผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมได้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงสื่อต่างๆ ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งข้อมูลที่มีการรวบรวมครอบคลุมถึงวันและเวลาในการเข้าเยี่ยมชม การดูหน้าเพจต่างๆ เวลาที่ใช้ในการเยี่ยมชม ประเภทของการสืบค้น ผู้ให้บริการเครือข่ายและการเข้าเยี่ยมชมทั้งก่อนและหลังการเข้าชมเว็บไซต์ของบริษัทฯ

การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อประโยชน์ในการรักษาความลับและความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บริษัทฯ ได้กำหนดระเบียบภายในบริษัทฯ เพื่อกำหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และเพื่อรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง โดยบริษัทฯ จะใช้มาตรการทางเทคนิคและการบริหารจัดการที่เหมาะสมเพื่อป้องกันและรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เก็บรวบรวม เช่น การใช้มาตรการเรื่องความปลอดภัย (Secure Sockets Layer: SSL) สำหรับการเข้ารหัสข้อมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ต รวมถึงการจำกัดการเข้าถึงข้อมูลของท่าน ไม่ว่าที่จัดเก็บในระบบอินเทอร์เน็ตหรือในรูปแบบเอกสารไว้เฉพาะบุคลากรที่มีความจำเป็นต้องประมวลผล และจัดเก็บในสถานที่ที่มีระบบป้องกันการเข้าถึง โดยจำกัดสิทธิบุคคลในการเข้าถึงข้อมูลได้

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

ในกรณีบริษัทฯ ได้ว่าจ้างหน่วยงานผู้ให้บริการเพื่อให้ดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบุคคลที่สาม เช่น ผู้ให้บริการหรือคู่ค้าที่ให้บริการแก่บริษัทฯ ธุรกิจพันธมิตร หุ้นส่วนทางธุรกิจ เช่น พันธมิตรที่เข้าร่วมรายการโปรแกรมสะสมคะแนนและสิทธิประโยชน์ และบริษัทอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการให้บริการแก่ท่าน ธนาคารและผู้ให้บริการชำระเงิน เช่น บริษัทบัตรเครดิต หรือเดบิต บริษัทฯ ได้กำหนดให้หน่วยงานดังกล่าว เก็บรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยมีการจัดทำข้อตกลงตามนโยบายความปลอดภัยและการปกป้องข้อมูลกับหน่วยงานผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องที่จะไม่นำข้อมูลไปเปิดเผยเพื่อประโยชน์อื่นๆ นอกเหนือจากที่ได้แจ้งข้างต้น

ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เพียงเท่าที่กฎหมายกําหนดไว้หรือเท่าที่จําเป็นสําหรับวัตถุประสงค์ของการเก็บข้อมูลดังกล่าว บริษัทฯ จะลบหรือทําลายข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อเห็นว่าการเก็บข้อมูลนั้นไม่มีความจําเป็นตามจุดประสงค์ที่ได้ระบุไว้

สิทธิในการควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อประโยชน์ในการรักษาความเป็นส่วนตัวของท่าน ท่านมีสิทธิที่จะให้ความยินยอมให้มีการเข้าถึง เปิดเผย เพิกถอน ระงับหรือส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรืออาจเลือกที่จะไม่รับข้อมูลหรือสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ใดๆ จากบริษัทฯ และสามารถเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิกสิทธิ์การอนุญาตเก็บข้อมูล โดยท่านสามารถแสดงความจำนงดังกล่าวเพื่อแจ้งให้บริษัทฯ ได้ทราบผ่านช่องทางบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในกรณีที่ท่านพบว่าบริษัทฯ ใช้ข้อมูลหรือเปิดเผยข้อมูลของท่านไม่เป็นไปตามที่ท่านได้ให้ความยินยอมไว้หรือไม่เป็นการประมวลผลตามที่มีสิทธิตามกฎหมาย ท่านมีสิทธิร้องเรียนต่อคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้

การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกจัดเก็บและดูแลรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด และเป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด จะไม่มีการนำไปเปิดเผยเพื่อประโยชน์อื่นใด นอกเหนือจากที่ได้แจ้งไว้ข้างต้น หากท่านต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลสามารถส่งคำขอของท่านได้ที่ Line ID : 0630939430

samuivanvip.com 39 หมู่ที่ 3 ตำบลตลาดจินดา อำเภอสามพราน จ.นครปฐม

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564